د لاندې فورم په کارولو تاسو یاران ته خپلې لیکنې سپارلی شئ. تر راستولو مخکې د سرلیک، د لیکوال نوم او د لیکنې د متن ورکول اړین دي. نورې برخې که غواړئ بشپړولی شئ.

لیکنه سپارل

i
لاندې مو د خپلې لیکنې لپاره یو راښکونکی او نوی سرلیک وکړئ
i
د لیکوال هغه نوم چې غواړئ لیکنې سره څرګند شي
i
دلته د لیکنې متن ورکړئ. لیکنه مو باید په پرګرافونو ویشلې وي
i
کله چې ستاسو لیکنې لینک د فیسبوک پاڼه کې خپروو، څه ورسره ولیکو؟ لوستونکو ته د خپلې لیکنې په اړه یوه یا دوه جملې راته دلته ولیکئ.
i
که د خپلې لیکنې لپاره کوم مناسب عکس یا تصویر لرئ، دلته اپلوډ کړئ. د عکس سایز باید له 4 ایم بي څخه زیات نه وي.
i
خپل ایمیل مو ولیکئ
6+1=